Stropní konstrukce a montážní postup

POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE TRIME

Stropní konstrukce TRIME se skládá z betonových stropních vložek a destiček, dále pak z betonových filigránových stropních trámců výšky 200 mm, 260 mm tvořených prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou a betonové krycí desky tl. 40 mm, 50 mm.

Stropní konstrukce TRIME je určena pro stavby běžné stropní konstrukce tl. 240 mm, 280 mm při světlosti podpormax. 7600 mm . Stropní konstrukci je nutné nadbetonovat nad stropní vložky min. v tloušťce 40 mm (do světlosti 4800 mm), 50 mm (světlost 4800-7700 mm)z důvodů zajištěni únosnosti a zatížení.

MONTÁŽNÍ DOPORUČENÍ VÝROBCE

Plochy pro kladení musí být rovné a ve vodováze.

První montážní stádium stropu je navrženo tak, aby nosník unesl pouze vlastní stropní konstrukci ( trámce + vložky ) do světlosti 1,8 m. Při větších rozpětích (nad 1,8 m) je nutné jednotlivé trámce před montáží stropních vložek podepřít po max. 1,8 m.

Při montáži nejprve rozmístíme stropní trámce na zdi dle projektové dokumentace. Poté uložíme při krajích 1 - 2 řady stropních vložek ( zajištění osové vzdálenosti a zatížení konců trámců ). Následuje podepření a nadvýšení stropní konstrukce o 1/300 její délky. Zmonolitnění provádíme min. betonovou směsí C20/25 XC1 (C30/37 XC4 od světlosti 7000mm)

Tuto betonovou směs ošetřujeme kropením (4 – 5 dní : dle klimatických podmínek ).    

Podepření je možné odstranit až po dosažení požadované pevností betonu monolitického dobetonování (cca za 28 dní).

Minimální uložení nosníku na zdivu doporučujeme  125 mm do délky nosníku 4,0 m, od délky 4,0 m se uložení prodlužuje na 150 mm. Stropní vložky jsou kladeny na sraz. Způsob kladení vložek musí vylučovat možnost vybočení stropních trámců. Vložky se kladou v rovnoměrných řadách (polích ) kolmo ke směru nosníků. Základní uložení stropní vložky SV 20 na zdivo je min. 30 mm za ozub.

V místě menší osové vzdáleností než 350 mm ( od osy stropních trámců do líce zdi) doporučujeme podšalování prknem (fošnou) a dobetonování.

V místech vyššího stropního zatížení (např. liniového od příčky tI. 150 mm, pilířku,sloupku vazby atd. ) vedeného rovnoběžně s osou trámců doporučujeme provést zvýšení únosností stropní konstrukce uložením několika stropních trámců vedle sebe a doarmování v dané šířce zatížení. Pod příčkou vedenou kolmo k ose stropních trámců je možné vytvořit příčný ztužující rám vložením stropních destiček pod příčku a vlastním vyztužením před zabetonováním stropní konstrukce. Pro osazení vložek v prvním poli (u ztužujícího, alternativně u pozedního věnce) doporučujeme vkládat   vložky  s jednostranně  uzavřenými  dutinami ,  ztužující  věnec pak vyztužit čtyřmi podélnými pruty min. Φ10 mm a uzavřenými třmínky E Φ 6 mm po max. 200 mm.

Stropní destičky se používají k vytvoření příčného nosného rámu (hlavně pro prostupy, tzn. šachty, výlezy na střechu, instalační jádra atd.) nebo slouží k dořešení uložení stropní konstrukce na zdivo. Délkový rozměr destičky lze upravovat dle potřeby. K sestavení stropní konstrukce není třeba zvláštních mechanismů. Stropní nosníky i betonové vložky a destičky lze ukládat ručně. Hmotnost nejdelšího stropního trámce nepřesahuje

100 kg ( 1bm´ - Φ13,5 kg ). Betonové stropní vložky musí být před betonáží řádně smáčeny vodou tak, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonové směsi .

Do konstrukce stropu nesmí být zabudován trámec ani stropní tvarovky, které jsou jakkoliv poškozeny (popraskaný dolní betonový pás, změna tvaru příhradoviny atd. ).  Nadvýšení stropní konstrukce před zabetonováním trámců nutno provést uprostřed jejich rozpětí ( světlosti ) o velikosti 1/300 rozpětí .

Montáž i betonáž stropu musí být prováděna pod odborným dozorem. Stropní trámce můžeme dále vhodně použít na provádění vnitřních nezateplených překladů a průvlaků s přidáním nosné výztuže a třmínků.

Inspirace