Přísady a směsi do betonu

Beton jako stavební kompozit je v současnosti celosvětově nejpoužívanějším materiálem. Ve stručnosti lze beton představit jako práškový materiál, který po smíchání s vodou vytvoří jakýsi tmel, který v první fázi umožňuje beton formovat do požadovaného tvaru a ve druhé fázi ztvrdne a zpevní se tak. Nyní je výroba betonu dovedena k takové dokonalosti, že se z něj staví ty nejnáročnější konstrukce.

Jaké úkoly plní příměsi do betonu

V souvislosti s požadavky na neustálé zvyšování kvality betonu a také úspor materiálů a energie se začaly při výrobě betonu používat nejrůznější příměsi a přísady. Ty mají za úkol zvýšit stabilitu a soudržnost čerstvého betonu, zvýšit také jeho pevnost, odstranit póry v důsledku odsazování vody pod zrny kameniva anebo výztuží, snížit propustnost betonu pro  plyny a kapaliny a také zvýšit celkovou trvanlivost betonu.

Co je úkolem přísad do betonu

Přísady jako látky přidávané do betonu v průběhu jeho míchání, mají za úkol upravit vlastnosti čerstvého anebo již ztvrdlého betonu. Největší význam z hlediska zvyšování hutnosti betonu mají zejména přísady s dispergačními schopnostmi. Ty zajišťují, že tmel bude kompaktní. Vzhledem k tomu, že kvalitní může být jen náležitě zhutněný beton, jsou tyto přísady velmi důležité.

Příměsi do betonu: struska, vápenec mletý, popílek, sopečné sklo, pigmenty do betonu, rozptýlená výztuž do betonu.

Přísady do betonu: plastizující, stabilizační, provzdušňující, urychlovače a zpomalovače, těsnící, ostatní (injektáže, inhibitory koroze, biocidní, plynotvorné, protizmrazovací, expanzní, barvicí, hydrofobizační).

 Vlastnosti příměsí do betonu

Používání mikroplniv do betonu je v současnosti velmi populární, neboť se jedná o   průmyslové odpady anebo o vedlejší produkty založené na průmyslových odpadech.

 • struska - v případě strusky se jedná o hrubozrnný materiál vyznačující se skelným leskem a ostrými hranami. Jedná se sice o odpadní produkt, ale naštěstí má vysokou míru možností využití ve stavebnictví.
 • vápenec mletý - je sice řazen do skupiny inertních směsí, ale čím je jeho struktura jemnější, tím lépe je pozorovatelná jeho určitá reaktivnost. Jemně mletý vápenec má přímý vliv na odstranění, nebo alespoň snížení odlučivosti vody a rovněž na stabilizaci barevnosti betonu.   
 • popílek - patří k mikroplnivům betonu, které vznikají nejčastěji odlučováním prachových částic při spalování hnědého a černého uhlí. Dá se použít jako hlavní přísada při výrobě cementu, ale i do cementu již hotového.    
 • sopečné sklo - má za úkol zlepšit zpracovatelnost čerstvého betonu a zvýšit hutnost ztvrdlého betonu.     
 • pigmenty do betonu - S rozšiřováním možností využití betonu přišel na řadu i požadavek na jeho barvení. Do betonu však nelze použít k barvení jakékoli pigmenty. Prostředí v betonu je silně alkalické, a to má velký vliv především na organické látky. Proto je použití barviv na organické bázi silně omezeno. Požaduje se, aby barevné pigmenty byly světlostálé, nesmí tedy měnit odstín působením UV záření.    
 • rozptýlená výztuž do betonu - zajišťuje pevnost betonu v tahu, za ohybu, také v rázu   a houževnatosti. Je nutné, aby při aplikaci do betonu odolala vlákna tření a míchání s kamenivem.  

 

Přejít na produkty z betonu

Vlastnosti přísad do betonu

Přísady do betonu jsou látky, které jsou přidávány do betonové směsi během jejího míchání. Vzhledem k hmotnosti cementu jsou přidávány pouze v malém množství. V zásadě upravují vlastnosti čerstvého, ale i ztvrdlého betonu.    

 • plastifikační - jsou nejpoužívanějšími přísadami do betonu. Účelem jejich použití je   zlepšení zpracovatelnosti betonové směsi. Plastifikační přísady dokážou snížit    potřebné množství záměsové vody až o 20%. Snížením obsahu vody se zároveň zvýší pevnost betonu.
 • stabilizační přísady do betonu - byly vyvinuty pro využití ve výrobě samozhutnitelných betonů. Mají za úkol stabilizovat betonové směsi během přepravy a poté i při ukládání. Zamezuje odlučování vody z betonu.
 • provzdušňující přísady do betonu - mají za úkol v betonu vytvořit již při míchání velmi malé vzduchové bublinky, které v něm zůstanou i po jeho zhutnění. Získá se tak přiměřené množství bublinek, čímž se zvýší vodotěsnost, trvanlivost a hlavně mrazuvzdornost betonu.
 • urychlovače tuhnutí betonu - využívají se všude tam, kde je zapotřebí urychlit nárůst počáteční pevnosti betonu. Nejčastěji jsou tyto přísady využívány při  výrobě prefabrikátů.
 • zpomalovače tuhnutí betonu - jsou důležité pro případy, kdy je nutné prodloužit dobu tuhnutí tak, aby bylo možné beton zpracovávat po delší dobu. Dalším důvodem pro jejich použití je zajištění dobrého spojení s předešlou vrstvou ukládaného betonu. Jsou velmi využívané hlavně u transportbetonu a u čerpaného betonu.
 • těsnící (krystalizační) přísady- mají za úkol zlepšit hutnost cementového kamene. U betonu velmi snižují jeho nasákavost. V případě menší poruchy betonu (praskliny) jsou schopné i dodatečně vytvářet nerozpustné sloučeniny (krystaly), které zmenšují nebo zcela zabraňují nasákávání vody (a to i řádech let po betonáži).     
 • biocidní přísady - snižují riziko biodegradace betonu, což znamená v hlavní míře napadení betonu plísněmi.
 • inhibitory koroze - to jsou impregnační čili antikorozní nátěry na beton.

 

Jak se poznají

Přísady a směsi jsou buďto prášky, nebo roztoky, které mají svými chemickými nebo  fyzikálními vlastnostmi upravovat vlastnosti betonu, a to betonu čerstvého nebo suchého.  

Na co si dát pozor

 • struska: Jako přísada do betonu může negativně ovlivnit rychlost některých reakcí, například tuhnutí betonu. Beton pak tuhne nerovnoměrně a tím se vnáší do betonu velké pnutí. Výsledkem je velké množství trhlin. Trhliny = rychlá degradace betonu a výztuže v něm.
 • popílek: Zabarvuje beton do tmavě šeda až černa (říkáte si, jak je hodně cementu ve směsi). Jeho obsah by neměl překročit 33% hmotnosti cementu (Pozor: cement z cementárny již obsahuje popílek). Výrazně zpomaluje tuhnutí betonu. Váže na sebe velké množství vody a ta při vysychání způsobuje velké objemové změny = trhliny, smrštění. Tvoří velké výkvěty na povrchu betonu. Napomáhá zpracovatelnosti betonu (beton je soudržný - mazlavý, lepivý).   
 • silně alkalické prostředí: V betonu ovlivňuje některé chemické reakce, v důsledku toho není možné používat k barvení betonu organická barviva.
 • provzdušňující přísady: Provzdušnění betonu by se mělo pohybovat v rozmezí 4 - 6 %. Nižší nemá vliv na odolnost. Vyšší vám výrazně sníží pevnost. Pozor: 1 % provzdušnění vám sníží výslednou pevnost betonu o cca 5% !! Je mnoho provzdušňujících (pěnících) přísad. Pro odolnost betonu jsou důležité bublinky o velikosti 0,065 mm. Pokud pouhým okem vidíte bubliny v betonu, nedá se hovořit o provzdušněném betonu. Velké bublinky = velké problémy. Nasákavost, mrazuvzdornost, pevnost - vše v ohrožení.
 • urychlující přísady: Urychlovače tuhnutí - snižují pevnost v tlaku až o 20%. Při 5°C je doba tuhnutí srovnatelná s dobou tuhnutí referenčního betonu tuhnoucího při teplotě 20°C.
 • stav betonu může být ovlivněn i jeho způsobem a délkou míchání, nebo čistotou a složením vody, kvalitou a množstvím cementu a rovněž zrnitostí, čistotu a kvalitou  kameniva.
 • beton a jeho vlastnosti jsou závislé na čase: hraniční doba pro zpracování betonové směsi je 90 min od namíchání.

A příklad betonové směsi na stavbě: Kolik naleznete vad?

 • Nevhodné kamenivo:
  • a) tvarový index - oblázky x až kamenné jehly
  • b) kamenivo je velmi znečištěné - prach, jíl, biologické složky
 • Znečištěná záměsová voda
 • Nedostatečné promíchání hotové směsi
 • Špatné dávkování složek: kamenivo není dostatečně obaleno cementovým mlékem

 

Článek